Zápisnica z VI. zasadnutia OZ

UZNESENIE

zo VI. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 07.09.2012

Uznesenie č. 1/6/2012

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení obce za

mesiace marec, apríl, máj a jún 2012

Uznesenie č. 2/6/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : a) založenie združenia obcí s názvom „ Regionálne združenie miest a obcí

novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“ a účasť obce v združení

b) znenie Zakladacej zmluvy podľa predlohy

Uznesenie č. 3/6/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Školský vzdelávací program Materskej školy Vlkas s názvom „ Vĺčik šik“

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

zo VI. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 7.9.2012 o 18.30 hod.

Šieste riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e:

  1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných občanov. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VI.riadneho zasadnutia OZ, pričom doplnil bod č. 6. Schválenie vzdelávacieho programu Materskej školy Vlkas a požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili či k predloženému návrhu majú pripomienky, alebo pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať za prijatie navrhovaného programu.

Program bol jednomyseľne schválený.

  1. Určenie overovateľov zápisnice a voľby návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslanca Jána Slováka a poslankyňu Janu Abrhanovú a za členov návrhovej komisie navrhol poslankyňu Darinu Lahovú a poslankyňu Máriu Feješovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženým návrhom vyjadrili. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložené návrhy na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

    1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Starosta prečítal uznesenie z predchádzajúceho OZ z ktorého vyplývalo – vysporiadať problém s elektrickou skrinkou pri dome č. 129. Starosta oboznámil poslancov, že po rozhovore s elektrikármi bolo vysvetlené, že preloženie elektrickej skrinky by vyžadovalo celkové odpojenie prúdu v tejto časti obce a prerobenie napojenia uvedenej skrinky. Z tohto dôvodu sa upustilo od preloženia uvedenej elektrickej skrinky.

Ďalej z predchádzajúceho OZ vyplývalo : vyzvať občanov obce, ktorí majú neupravené pozemky v obytnej zóne obce (zarastené pozemky zelinou) o vyčistenie. Tu starosta konštatoval, že tento bod uznesenia bol zo strany obce splnený. Uvedeným občanom bolo zaslané upozornenie, na ktoré reagovalo približne 80% majiteľov týchto pozemkov a ostatní sú majitelia ktorí v obci nebývajú alebo sa zdržiavajú v zahraničí.

4. Správa hlavnej kotrolórky obce za mesiace marec, apríl, máj a jún 2012

Hlavná kontrolórka Katarínu Polákovú, predniesla správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce za jednotlivé mesiace. Správa je priložená k zápisnici. Poslanci zobrali správu na vedomie.

5. Prerokovanie založenia ZMOS a účasť obce v združení

Starosta oboznámil posalncov a prítomných občanov s návrhom zmluvy o založení združenia obcí s názvom „ Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“. Predmetom činnosti združenia je: presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia a práv obcí, riešenie regionálnych problémov, koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv, koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď., ochrana prírody a životného prostredia.

Hlasovanie

Za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Založenie združenia obcí s názvom „ Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“, účasť obce v združení a znenie Zakladacej zmluvy bolo jednomyselne schválené.

6. Schválenie vzdelávacieho programu Materskej školy Vlkas

Starosta obce požiadal riaditeľku materskej školy pani Martu Slovákovú, aby bližšie oboznámila poslancov a prítomných s predloženým návrhom vzdelávacieho programu „ Vĺčik šik“ , ktorý bol poslancom predložený aj k nahliadnutiu. Po predložení návrhu pani riaditeľkou MŚ požiadal poslancov aby, sa k redloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložený návrh.

Hlasovanie: za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Školský vzdelávací program Materskej školy Vlkas „ Vĺčik šik“ bol jednomyseľne schválený.

  1. Rôzne

V ďalšom bode programu starosta oznámil prítomným, že na Obecnom úrade boli zástupcovia veterných elektrární " Veterný park Podhájska“. Oboznámili starostu so skutočnosťou, že v súčasnosti hľadajú partnera na spolufinancovanie projektu a vprípade, že by sa do konca roka 2012 podarili vybaviť všetky administratívne záležitosti, tak v roku 2015 by sa začalo s výstavbou elektrární. Starosta ďalej oznámil, že v takom prípade bude potrebné zmeniť zmluvné podmienky a za jedno zariadenie bude obec Vlkas požadovať 2000 Eur na rok.

Ďalšia informácia zo strany starostu bola, že nakoľko v súčasnosti je obec celkom v dobrej finančnej situácii, tak by bolo vhodné objednať nové autobusové zastávky v obci jednu pri miestom obchode Jednota a druhú pri rodinnom dome č. 138.

Ďalej starosta oznámil, že sú problémy s miestnym rozhlasom a to vždy keď fúka vietor, že bude potrebné opíliť stromy, ktoré zasahujú do rozhlasového vedenia, na túto prácu sa sľúbili členovia Poľovného združenia Vlkas. Starosta im ako odmenu za vykonanú prácu sľúbil dotáciu v budúcom roku.

  1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvá sa do diskusie prihlásila Mária Feješová s otázkou, či sa už začalo s úpravami miestnosti, ktorú si žiadali mladí z obce a táto žiadosť bola prejednávaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ, kde sa hovorilo o tom, že prerobenie a financovanie týchto opráv sa bude realizovať brigádnicky a z finančných zdrojov obce. Starosta odpovedal, že brigádnicky tieto práce nebolo možné zrealizovať z dôvodu toho, že nebol dstatočný záujem zapojiť sa prác a na druhej strane z dôvodu bezpečnosti sa nedali tieto práce zrealizovať tiež brigádnicky, ale bude potrebné získať stanovisko stavebného odborníka a tieto práce dať zrealizovať firme, ktorá sa venuje stavebným prácam.

Druhá sa do diskusie prihlásila Jana Abrhanová s pripomienkou, či by nebolo vhodné na miestnom cintoríne vykolíkovať dopredu hrobové miesta tak, aby boli všetky hrobové miesta rovnaké a tiež by sa tým zjednodušilo aj kosenie. Starosta odpovedal, že nakoľko v obci bývajú pohreby len pár krát do roka vykolíkovanie hrobových miest by bolo dovtedy zničené a občania si robia hrobové miesta často krát tak, že to neoznámia na Obecnom úrade. Na túto pripomienku reagovala poslankyňa Darina Lahová, že v cintoríne sa nachádzajú staré náhrobné kamene, ktoré tu niektorí občania ponechali po výmene starého náhrobného kameňa za nové a navrhla, aby boli občania oboznámení s tým, že je potrebné staré pomníky odpratať. V prípade, že sa tak nestane budú tieto náhrobné kamene odstránené obcou.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta ukončil diskusiu.

  1. Uznesenie

Starosta požiadal predsedkyňu návrhovej komisie poslankyňu Lahovú, aby predniesla návrh na uznesenie a dal hlasovať o tomto návrhu. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie : za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

  1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VI. riadneho zasadnutia OZ.

Zapisovateľka :

Andrea Chudivániová .............................................

Overovatelia zápisnice:

Ján Slovák ..............................................

Jana Abrhanová .............................................