Zápisnica z V. zasadnutia OZ

UZNESENIE

z V. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.04.2012

Uznesenie č. 1/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Záverečný účet obce za rok 2011

Uznesenie č. 2/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie : Plnenie rozpočtu obce za rok 2011

Uznesenie č. 3/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení obce za

mesiace november, december 2011 a január, február 2012

Uznesenie č. 4/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Neschvaľuje : Celodennú prevádzku v MŠ Vlkas

Uznesenie č. 5/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Splácanie úveru v Prima banke na obdobie 8 rokov s účinnosťou od

1.1.2013

Uznesenie č. 6/5/2012

Schvaľuje : Zvýšenie školného v MŠ na 3,- Eur mesačne od 1.9.2012

Uznesenie č. 7/5/2012

Ukladá : Vysporiadať problém s elektrickou skrinou pri č. domu 129

Uznesenie č. 8/5/2012

Ukladá : Vyzvať občanov obce, ktorí majú neupravené pozemky v obytnej zóne

obce (zarastené pozemky zelinou) o vyčistenie

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

z V. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.4.2012 o 18.30 hod.

Piate riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 5 poslanci.

R o k o v a n i e:

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných občanov. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní všetci poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania V. riadneho zasadnutia OZ a požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili či k predloženému návrhu majú pripomienky, alebo pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať za prijatie navrhovaného programu.

Program bol jednomyseľne schválený.

 1. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslanca Pavla Holku a poslankyňu Máriu Feješovú a za členov návrhovej komisie navrhol poslankyňu Darinu Lahovú a poslankyňu Janu Abrhanovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženým návrhom vyjadrili. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložené návrhy na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: za - 5 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

 1. Schválenie záverečného účtu obce

Starosta obce požiadal účtovníčku obce Mgr. Martinu Horváthovú, aby prítomných poslancov podrobnejšie oboznámila s jednotlivými položkami záverečného účtu obce, ktorý poslanci obdržali v dostatočnou predstihu pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci zobrali túto správu na vedomie bez pripomienok a tak starosta dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce.

Hlasovanie : za - 5 posalnci

proti - 0

zdržal sa - 0

Záverečný účet obce bol jednomyseľne schválený.

 1. Plnenie rozpočtu obce za rok 2011

V tomto bode programu starosta vyzval poslancov, aby sa k plneniu rozpočtu, ktorý obdržali spolu s pozvánkou vyjadrili. S otázkou sa prihlásila poslankyňa Lahová, ktorá sa zaujímala o jednotlivé položky spotreby energií. Na jej konkrétne otázky odpovedala p.Horváthová, ktorá jednotlivé položky a sumy upresnila a vysvetlila. Keďže nikto z ostatných prítomných poslancov nemal k plneniu rozpočtu žiadne ďalšie pripomienky, starosta prešiel k ďalšiemu bodu programu.

 1. Správa hlavnej kotrolórky obce za mesiace november, december 2011 a január, február 2012

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku Katarínu Polákovú, aby prečítala správu o hospodárení obce za jednotlivé mesiace. Poslanci zobrali správu na vedomie.

 1. Prejednanie žiadostí rodičov detí o zavedení celodennej Materskej školy

Starosta oboznámil posalncov a prítomných občanov s petíciou a žiadosťou o zavedenie celodennej MŠ , ktorú podali mamičky detí navštevujúcich MŠ a detí ktoré v budúcnosti budú navštevovať MŠ. Starosta oboznámil poslancov s tým, že zavedenie celodennej MŠ by bolo v našej obci finačne neúnosné vzhľadom k rozpočtu obce, z dôvodu prijatia nových pracovných síl, zabezpečenia dovozu stravy. Po overení zapísaných detí do MŠ sme zistili, že nie všetci rodičia, ktorí požadujú celodennú MŠ si dali zapísať deti v miestnej MŠ. Napriek tomu, že pozvánka na obecné zastupiteľstvo bola vyvesená vo vývesnej tabuli obce a vyhlásená v obecnom rozhlase, nikto z občanov podpísaných na petícii sa obecného zsatupiteľstva nezúčastnil. Ďalej požiadal poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Posalnci súhlasili s názorom starostu obce, že z finančného hľadiska nie je možné prevádzkovať celodennú Materskú školu v obci.

Starosta na základe vyjadrení poslancov dal hlasovať o návrhu na celodennú prevádzku Materskej školy..

Hlasovanie

Za : 0

proti : 5 posalnci

zdržal sa : 0

Celodenná prevádzka Materskej školy nebude.

 1. Splácanie úveru v Prima banke

V tomto bode bolo prejednané splácanie debetného účtu v Prima banke podľa návrhu Prima banky t.j. 205 € na dobu 8 rokov od 1.1.2013. Starosta dal hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie: za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh bol jednomyseľne schválený.

 1. Rôzne

V tomto bode starosta na základe svojich vlastných skúseností vyhlásil, že čestný, spravodlivý a svedomitý človek je v tejto spoločnosti na smiech, nakoľko sa nedá veriť ani takým inštitúciám ako sú vodárne, plynárne a elektrárne, pretože občanom našej obce poposielali faktrúry, na ktorých boli vymyslené čísla spotreby, samozrejme v neprospech občanov a starosta musel tieto elektromery vodomery a plynomery odpisovať a zisťovať skutočný stav u občanov a položky, ktoré nesúhlasili musel reklamovať, nakoľko sa jednalo aj o starších, chorých občanov.

Ďalej oboznámil poslancov s návrhom na zvýšenie školného z 1.66 € na 3 € mesačne z dôvodu neustále sa zvyšujúcich cien a dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie : za - 5 poslancov

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrh na zvýšenie školného bol schválený.

Starosta ďalej oboznámil poslancov aj so žiadosťou mladých v obci o pridelení miestnosti pre stretávanie sa a nácvik kultúrnych podujatí. Starosta skonštatoval, že takúto miestnosť by bolo možné poskytnúť v priestoroch MŠ, ale po úprave ktorú bude potrebné previesť, nakoľko miestnosť nie je v užívania schopnom stave. Prerobenie a financovanie týchto opráv bude potrebné vykonať brigádnicky a z finančných zdrojov obce.

 1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvá sa do diskusie prihlásila Katarína Poláková s pripmienkou že po obci sa voľne pohybujú psy, ktorí znečisťujú predzáhradky a verejné priestranstvo a žiadala upozorniť majiteľov .

Druhý sa do diskusie prihlásil Ján Slovák, ktorý poukázal na pretrvávajúci problém s elektrickou skrinkou, ktorá je umiestnená asi meter nad chodníkom a hrozí, že môže dôjsť k úrazom detí nárazom do tejto skrinky. Starosta odpovedal, že požiada elektrikárov o možnosti pootočenia respektíve preloženia tejto skrinky.

Ako tretia sa do diskusie prihlásila poslankyňa Mária Feješová a žiadala upozorniť občanov, ktorí sa nestarajú o svoje pozemky resp. záhrady nakoľko burina z týchto sa šíri do susedných pozemkov a hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Ako posledný sa do diskusie prihlásil poslanec Pavol Holka a poukázal na to, že je potrebné obmedziť premávku na ceste smerom na ihrisko hlavne v nedeľu počas futbalových zápasov pretože ulička je úzka a nevhodná pre autobusy a podklad tejto cesty nie je stavaný na takúto záťaž. Poškodením tejto cesty dôjde k vysokým nákladom na jej opravu.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta ukončil diskusiu.

 1. Uznesenie

Starosta požiadal predsedkyňu návrhovej komisie poslankyňu Lahovú, aby predniesla návrh na uznesenie a dal hlasovať o tomto návrhu. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie : za - 5 poslancov

proti - 0

zdržal sa - 0

 1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie V. riadneho zasadnutia OZ.

Zapisovateľka :

Andrea Chudivániová .............................................

Overovatelia zápisnice:

Pavol Holka ..............................................

Mária Feješová .............................................