Zápisnica z I. mimoriadného zasadnutia OZ

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného 12.04.2013 o 15:30 hod.

1. Obecné zastupiteľstvo Vlkas

Berie na vedomie – upozornenie prokurátora na porušenie príslušných ustanovení v upozornení prokurátora uvedených zákonov.

    1. Obecné zastupiteľstvo Vlkas

Ukladá – starostovi obce Vlkas Imrichovi Slovákovi zabezpečiť vypracovanie VZN obce v

zmysle § 36 odsek 7 písmeno c/ zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a

verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. O regulácii v

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a po splnení všetkých náležitostí toto

VZN prijať na najbližšom riadnom zasadnutí OZ Vlkas.

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo 24.04.2013 o 15,30 hod.

mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 3 poslanci: Pavol Holka, Darina Lahová, Ján Slovák

R o k o v a n i e

  1. Otvorenie

    Starosta obce privítal prítomných poslancov a otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní traja poslanci, takže OZ je schopné sa právoplatne uznášať a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania a dal hlasovať za prijatie tohto programu.

    Návrh programu bol jednomyseľne schválený.

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Pavla Holku a Jána Slováka a za členov

návrhovej komisie Darinu Lahovú a Jána Slováka a dal hlasovať za oba návrhy.

Hlasovanie : za - 3 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

3. Prejednanie upozornenia prokurátora na porušenie zákona v postupe obce Vlkas pri vydávaní VZN v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a zákona č. 276/2001 Z.z.

Starosta oboznámil prítomných poslancov s upozornením prokurátora, že obec Vlkas nemá

vydané VZN vzmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a zákona č. 276/2001 Z.z., ktoré je obec

povinná vydať. Upozornenie bolo doručené obci dňa 20.03.2013. Starosta oznámil

poslancom, že už sa pracuje na vypracovaní návrhu uvedeného VZN, ktorý bude predložený

na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.

4. Diskusia

V ďalšom bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Keďže sa

nikto do diskusie neprihlásil prešiel starosta k ďalšiem u bodu programu.

5. Uznesenie

Poslankyňa Darina Lahová prečítala návrh na uznesenie a starosta dal hlasovať o tomto

návrhu.

Hlasovanie : za - 3 poslanci

proti - 0

zdražal sa - 0

6. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Zapisovateľka : Andrea Chudivániová …..................................................

Overovatelia zápisnice: Pavol Holka ….................................................

Ján Slovák . …..................................................