Zápisnica z VIII. zasadnutia OZ

Uznesenie

z VIII. riadneho zasadnutia OZ Vlkas konaného dňa 8.3.2013

Uznesenie č. 1/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Berie na vedomie : Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Uznesenie č. 2/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky o finančnom hospodárení obce za mesiace

november, december 2012, správu hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia

ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012.

Uznesenie č. 3/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Berie na vedomie : Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

Uznesenie č. 5/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Ukladá: Obecnému úradu vykonať prieskum na odber obedov občanmi – dôchodcami

obce

Uznesenie č. 6/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Ukladá : Ukončiť úpravu miestnosti v budove MŠ Vlkas a na budúce OZ predložiť

prehľad výdavkov vynaložených na úpravu tejto miestnosti.

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

z VIII. Riadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo 8.3.2013 o 17,30 hod.

VIII. riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e

 1. Otvoreni

  Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítmných poslancov OZ. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní štyria poslanci, takže OZ je schoplné právplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VIII.riadneho zasadnutie OZ a navrhol v programe zameniť bod 6 za 5 a následne vyzval prítomných, aby sa k predloženému návrhu programu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z prítomných poslancov nemal k programu pripomienky, tak dal starosta hlasovať za prijatie programu rokovania VIII.riadneho zasadnutia OZ.

  Návrh programu bol jednomyseľne schválený.

2 Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol pani Máriu Feješovú a pána Jána Slováka a za

členov návrhovej komisie pani Darinu Lahovú a pána Pavla Holku a požiadal poslancov, aby

sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z

poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za oba

predložené návrhy.

Hlasovanie :

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

 1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

  Starosta prečítal znenie predchádzajúcich uznesení. Plnenie uznesení môžeme považovať za splnené.

Uznesenie č. 1/8/2013

OZ Vlkas berie na vedomie : Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

 1. Správa hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení za mesiace november a december 2013, správu hl. kontrolórky z kontroly hospodárenia ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012

  Hlavná kontrolórka obce Katarína Poláková predniesla správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce za mesiace november a december 2012 a správu o hospodárení ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012. Poslanci zobrali správy na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/8/2013

OZ Vlkas berie na vedomie : Správu hl. kontrolórky obce o finančnom hospodárení obce za mesiace november a december 2012 a správu o hospodárení ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012.

 1. Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

  Starosta oboznámil prítomných poslancov s plnením rozpočtu obce za rok 2012, ktorý obdržali poslanci spolu s pozvánkou v dostatočnom predstihu pred rokovaní OZ. Následne ich vyzval, aby predniesli svoje otázky, prípadne pripomienky k predloženému plneniu rozpočtu. Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky.

Uznesenie č. 3/8/2013

OZ Vlkas berie na vedomie : Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

 1. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012

  Starosta oboznámil prítomných s návrhom záverečného účtu obce za rok 2012, ktorý obdržali spolu s pozvánkou a požiadal ich, aby sa k danému návrhu vyjadrili. Nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 žiadne pripomienky, tak dal starosta hlasovať za predložený návrh

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa – 0

Záverečný účet obce za rok 2012 bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie č. 4/8/2013

OZ Vlkas schvaľuje: Záverečný účet obce za rok 2012

 1. Rôzne

  V tomto bode programu starosta informoval prítomných poslancov, že od 1.1.2013 obec začala spácanie debetu v Prima banke v sume 200 € mesačne. Ďalej starosta informoval, že už boli ukončené práce v rekonštruovanej miestnosti MŠ a bolo zakúpených 5 nových stolov. Ešte je potrebné vybudovať prístupový chodník, ktorý sa bude robiť hneď ako prestanú mrazy.

 1. Diskusia

  V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvý sa prihlásil poslanec Pavol Holka s otázkou či by nebolo možné v obci zabezpečiť obedy pre dôchodcov. Starosta odpovedal, že musí zistiť, aké by boli podmienky od dodávateľa, je potrebné zabezpečiť takého dodávateľa, ktorý by tieto obedy aj vozil a je potrebné urobiť aj prieskum medzi dôchodcami či by bol dostatočný záujem.

Uznesenie č. 5/8/2013

OZ Vlkas ukladá : Vykonať prieskum na odber obedov občanmi obce – dôchodcami.

Ďalej sa poslanec Pavol Holka pýtal, koľko stála rekonštrukcia miestnosti MŠ. Na túto otázku

reagovala poslankyňa Darina Lahová a navrhla, aby starosta k budúcemu zasadnutiu OZ

predložil vyúčtovanie . Starosta odpovedal, že do budúceho zasadnutia OZ by mohol byť už

hotový aj prístupový chodník do miestnosti a súhlasil, že k budúcemu zasadnutiu predloží

vyúčtovanie.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil prešiel starosta k ďalšiemu bodu programu.

Uznesenie č. 6/8/2013

OZ Vlkas ukladá: Ukončiť úpravu miestnosti v budove MŠ a na budúce OZ predložiť prehľad výdavkov vynaložených na jej úpravu.

 1. Uznesenie

  Starosta obce požiadal predsedkyňu návrhovej komisie pani Darinu Lahovú, aby prečítala návrh uznesenia a dal hlasovať.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

 1. Záver

  Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zapisovateľka:

Andrea Chudivániová .….........................................

Overovatelia zápisnice:

Ján Slovák …..............................................

Mária Feješová ….............................................