Zápisnica z VII. zasadnutia OZ

U z n e s e n i e

zo VII. riadneho zasadnutia OZ Vlkas konaného dňa 13.12.2012

Uznesenie č. 1/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie: Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Uznesenie č. 2/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky obce o finačnom hospodárení za mesiace júl,

august, september a október 2012.

Uznesenie č. 3/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje: Rozpočet obce na roky 2013-2015

Uznesenie č. 4/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje: VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013

Uznesenie č. 5/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje: Dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 300,- Eur

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

zo VII. riadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo 13.12.2012 o 17,30 hod.

Siedme riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e

  1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní štyria poslanci, takže OZ je shopné právoplatne sa uznášať. Neprítomná bola aj hlavná kontrolórka obce p. Poláková. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VII. Riadneho zasadnutia OZ a vyzval prítomných, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Kedže nikto z prítomných poslancov sa k programu nevyjadril dal starosta hlasovať za prijatie programu rokovania VII.riadneho zasadnutia OZ.

Návrh programu bol jednomyseľne schválený.

  1. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol pána Pavla Holku a pani Máriu Feješovú a za členov návrhovej komisie pani Darinu Lahovú a Janu Abrhanovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili a predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za oba predložené návrhy.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

  1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Starosta pripomenul znenie predchádzajúcich uznesení, v ktorých obecné zatupiteľstvo neukladalo obci žiadne povinnosti, plnenie uznesenia môžeme považovať za splnené.

Uznesenie č. 1/7/2012

OZ Vlkas berie na vedomie: Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

  1. Správa hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení za mesiace júl, august, september, október 2012

V tomto bode programu pán starosta prečítal správu hlavnej kontrolórky pani Kataríny Polákovej, ktorá bola neprítomná. Poslanci zobrali správu na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/7/2012

OZ Vlkas berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky za mesiace júl, august, september, október 2012

  1. Schválenie rozpočtu obce na roky 2013-2015

Starosta oboznámil prítomných poslancov s predloženým návrhom rozpočtu na roky 2013-2015, ktorý dostali poslanci domov na preštudovanie v dostatočnom predstihu pred rokovaním OZ a požiadal ich, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli pozmeňujúce návrhy.

S pripomienkou sa prihlásila poslankyňa Darina Lahová, ktorá sa pýtala či sa vo výdavkovej časti rozpočtu v sekcii „ Údržba Materskej školy“ počíta už aj s plánovanou opravou miestnosti MŠ. Starosta odpovedal že „áno“ , nakoľko práce v MŠ by sa mali začať v roku 2013.

Keďže nikto iný nemal žiadne ďalšie pripomienky dal starosta hlasovať za predložený návrh rozpočtu:

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Rozpočet bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie č. 3/7/2012

OZ Vlkas schvaľuje: Rozpočet obce na roky 2013-2015

  1. Schválenie VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013

Starosta oboznámil prítomných s návrhom VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013 a požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu VZN, ktorý obdržali spolu s návrhom rozpočtu v predstihu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu VZN žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložený návrh.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013 bolo jednomyseľne schválené.

Uznesenie č. 4/7/2012

OZ Vlkas schvaľuje: VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013

  1. Rôzne

V tomto bode programu starosta informoval prítomných poslancov, že na Obecný úrad boli doručené žiadosti o dotáciu : ŠK Vlkas žiada 1500 Eur, SZZP Vlkas žiada 100 Eur, Poľovné združenie Vlkas žiada 200 Eur, Rímsko-katolícka farnosť Veľká Maňa – filiálka Vlkas 200 Eur a Reformovaná kresťanská cirkev žiada 1000 Eur. Starosta navrhol, aby sa pre Reformovanú karesťanskú cirkev schválilo 300 Eur a požiadal aj ostatných prítomných poslancov, aby sa vyjadrili prípadne predniesli iné návrhy. Prihlásila sa poslankyňa Lahová a konštatovala že súhlasí s návrhom starostu obce, nakoľko práce sa realizujú aj v Rímskokatolíckom kostole, pre ktorý žiadajú 200,- Eur, aby neboli vysoké odchýlky, tak aj ona je za návrh starostu schváliť pre Reformovanú kresťanskú cirkev na opravu kostola 300 Eur. Keďže neodzneli ďalšie návrhy, dal starosta hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Uznesenie č. 5/7/2012

Oz Vlkas schvaľuje : Dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 300 Eur.

Ďalej starosta v tomto bode porgramu informoval poslancov, že boli opravené sociálne zariadenia v prezliekárňach ŠK Vlkas.

V budúcom mesiaci sa začnú práce na oprave miestnosti v Materskej škole. Poslanci sa zhodli na tom, že skôr ako sa začnú práce realizovať nech firma predloží predbežný rozpočet na tieto práce. Starosta povedal, že v rámci týchto prác bude potrebné aj vymaľovať sociálne zariadenie v MŠ.

Ďalej starosta oznámil, že od januára 2013 bude obec odvádzať mesačne 200 Eur na bankový účet superlinka v Prima Banke Vráble, aby sa postupne znižoval debet.

  1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Keďže nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil prešiel starosta k ďalšiemu bodu programu.

  1. Uznesenie

Starosta obce požiadal predsedkyňu návrhovej komisie pani Darinu Lahovú, aby prečítala návrh uznesenia a dal hlasovať.

Hlasovanie :

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

  1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným posalncom za účasť a za spoluprácu v roku 2012 a zároveň im poprial šťastné a veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2013.

Zapisovateľka:

Andrea Chudivániová …............................................

Overovatelia zápisnice:

Pavol Holka …....................................................

Mária Feješová …...............................................