Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2012

Vyvesené dňa

piatok, 09 december 2011

Zvesené dňa

sobota, 24 december 2011
Schválené

PRVÁ ČASŤ

     Obec Vlkas v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5,6 § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

Článok 1

Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za jadrové zariadenie a miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.

 

Článok 2

Predmet úpravy

Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 3

Druhy miestnych daní a poplatkov

1) Miestnymi daňami v obci sú:

                 a) daň z nehnuteľnosti

                 b) daň za psa

                 c) daň za užívanie verejného priestranstva

                 d) daň za jadrové zariadenie

                 e) miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.

Článok 4

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobie:

                 a) v Čl. 3 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) je kalendárny rok,

                 b) v Čl. 3 ods. 1 písm. c) je doba individuálneho využívania priestranstva  

                     daňovníkom kalendárny polrok

          

 

Článok 5

Správcom dani a miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady podľa tohto VZN je obec Vlkas. 

                                                                          

                                                            DRUHÁ ČASŤ

Daň z nehnuteľnosti

 

Článok 6

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Vlkas a tiež :

           a) ročné sadzby dane z nehnuteľnosti

           b) podmienky oslobodenia a zníženia od dane z nehnuteľnosti

           c) povinnosť daňového priznania daňovníkmi

           d) podmienky platenia dane z nehnuteľnosti.

       Zdaňovacím obdobím pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok.

Článok 7

Daňovník z pozemkov

1) Daňovníkom dane z pozemkov je predovšetkým

           a) vlastník pozemkov zapísaný v katastri nehnuteľností

           b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve zapísaný

                v katastri

           c) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené náhradné pozemky naobhospodarovanie

             d) nájomca, ak nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov - a tento je zapísaný v katastri

             e) nájomca ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom

             f) )skutočný užívateľ pozemku, ak nemožno inak daňovníka určiť.

2) Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa nedohodnú spoluvlastníci je daňovníkom každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Článok 8

Predmet dane z pozemkov

 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri obce Vlkas podľa zápisu v katastri nehnuteľností v členení:

                 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

                 b) trvalé trávnaté porasty,

                 c) záhrady,

                 d) zastavané plochy a nádvoria,

                 e) stavebné pozemky,

                 f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

Článok 9

Základ dane z pozemkov

1) Základom dane z pozemkov podľa Čl. 8 je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2. Hodnota pozemku je uvedená v Čl. 9 ods. 2.

2) V súlade s § 7 ods. 4 zák. č. 582/2004 Z.z. správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov uvedených v Čl. 8 ods. 1) tohto VZN je:

           a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ..........     0,8972 eura za 1 m2

           b) trvalé trávnaté porasty, ..........................................     0,1324 eura za 1 m2

           c) záhrady, .................................................................     1,32 eura za 1 m2

           d) zastavané plochy a nádvoria, .................................     1,32 eura za 1 m2

           e) stavebné pozemky, ...............................................   13,27 eura za 1 m2

           f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. ........   1,32 eura za 1 m2

Článok 10

Sadzba dane z pozemkov

Správca dane v súlade s § 8 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. určuje pre katastrálne územie Vlkas ročnú sadzbu dane z pozemkov na 0,32 % zo základu dane.      

 

 

Článok 11

Daňovník zo stavieb

   1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, alebo správca stavby vo vlastníctve obce.

   2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom je daňovníkom nájomca.

   3) Pri podielovom spoluvlastníctve stavby každý spoluvlastník ručí za daň do výšky svojho

spoluvlastníckeho podielu.    

Článok 12

Predmet dane zo stavieb

 

1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území Vlkas v členení:

                 a) stavby na bývanie a stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

                b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na  

                     skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,

                 c)stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu

                    rekreáciu,

                 d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží,

                 e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu,

                 f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie

                     administratívu,

                 g) ostatné stavby.

2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, alebo ich časti spojené so zemnou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa kolaudačné rozhodnutie nevydalo, stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.

 

 

 

 

Článok 13

Základ dane zo stavieb

 

Základom dane zo stavieb je zastavaná plocha, ktorou je výmera stavby v m2 na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

 

Článok 14

Sadzba dane zo stavieb

 

Správca dane v súlade s § 12 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby nasledovne:

a) stavby na bývanie vrátane prvého podlažia a za ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo k hlavnej stavbe .....................................     0,033 eura za 1 m2
príplatok za druhé a ďalšie nadzemné podlažie
za podzemné podlažia .................................................    0,033 eura

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie ...   0,099 eura za 1m2

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu, ........................................................................   0,099 eura za 1m2

d) samostatne stojace garáže, samostat. stavby hromadných garáží ........                                                   /                                                                                            0,132 eura za1m2

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu ..........                                                                                                  /                                                                                           0,663 eura za 1m2

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
administratívu .............................................................        1 euro za 1 m2

g) ostatné stavby ..............................................................       0,331 eura za 1 m2

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti

Článok 15

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1) Od dane sú oslobodené:

           a) pozemky, stavby, byty, nebytové priestory vo vlastníctve obce, stavby vo vlastníctve cirkvi.

           b) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou slúžiacou škole a školským zariadeniam a cirkvám,

           c) pozemok miestneho cintorína,

           d) verejné priestory a športoviská v obci,

2) Správca dane poskytne daňovú úľavu vo výške 30 % z dane na domy, byty a garáže vo vlastníctve:

           a) držiteľov preukazov ZŤP, ZŤP/S,

3) Daňová úľava sa poskytuje výlučne po predložení najmä nasledovných podkladov:

           a) preukaz ZŤP, ZŤP/S a pod.,

           b) preukaz totožnosti

4) Daňové úľavy sa poskytujú za splnenie podmienok uvedených zhora vo všeobecne záväznom nariadení s účinnosťou od 1. januára zdaňovacieho obdobia.

5) Starosta obce je oprávnený požadovať predloženie ďalších podkladov, na základe ktorých bude možno       nepochybne a jednoznačne posudzovať žiadosti a rozhodovať vo veci.

Článok 16

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúcom po období keď daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia v ktorom vlastníctvo zanikne.

2) Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri vydražení nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom v mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti.

3) Daňovníci sú povinní do 30 dní po dni keď udalosť nastala alebo úkon nadobudol účinnosť, správcovi dane oznámiť všetky skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti.

Článok 17

Daňové priznania

1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať vždy do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňovník ktorý nadobudol nehnuteľnosť vydražením podáva daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2) V prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa     spoluvlastníci dohodnú priznanie podá ten, koho dohodou spoluvlastníci určili, a písomne to oznámia     správcovi dane do 25. januára príslušného zdaňovacieho obdobia za daň ručí každý spoluvlastník v pomere svojho spoluvlastníckeho podielu.      

3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

4) Daňovník fyzická osoba je povinná uviesť svoje meno priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu obchodné meno, alebo názov, identifikačné číslo, sídlo. Ďalej je povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.      

Článok 18

Vyrubenie dane

1) Daň z pozemkov, stavieb a bytov sa vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu daňovníkovi, koho spoluvlastníci určili v dohode.

Článok 19

Platenie dane

Správca dane v súlade s § 21 zák. č. 582/2004 Z.z. určuje platenie dane z nehnuteľnosti nasledovne:

          a) FO vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

b) PO daň nad 331,93 eura sa rozdelí na 2 čiastky, splatné do:

  • do 31. mája             50 %
  • do 30. septembra     50%

tretiA ČASŤ

Daň za psa

 

Článok 20

Premetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

                 a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

                 b) pes umiestnený v útulku zvierat,

                 c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,                                                                    

                 d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                            

Článok 21

Daňovník

 

Daňovníkom dane za psa je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa na území obce Vlkas. Ak sa vlastníctvo psa nepreukáže daňovníkom je držiteľ psa na území obce Vlkas.

Článok 22

Základ dane

Základom dane za psa je počet psov.

Článok 23

Sadzba dane

Správca dane v súlade s § 25 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za psa v čiastke 4 eurá za jedného psa na kalendárny rok.

 

 

Článok 24

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci v ktorom daňovník nadobudol psa, zaniká prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Článok 25

Oznamovacia povinnosť

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace psa zaplatiť.

2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára /marca/ zdaňovacieho obdobia.

3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26 správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré daň bola zaplatená.

 

ŠTVRTÁ časť

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

Článok 26

Predmet dane

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva v obci Vlkas a to najmä:

                 a) miestna komunikácie v obci, ktoré sú vlastníctvom obce

                 b) verejné priestranstvo vo vlastníctve obce.

2) Osobitným užívaním sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku, a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a iné voľné priestranstvá, ktoré sa nachádzajú, v územnom obvode obce a ktoré nie sú vo vlastníctve súkromnej alebo právnickej osoby.

 

Článok 27

Daňovník

Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely v predmete dane.

 

Článok 28

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

Článok 29

Sadzba dane

Správca dane v súlade s § 36 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:

1) Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa považuje obdobie dlhšie ako 90 dní určeného:

                 a) skládka : materiálu na stavbu ............................. 9,95 euro/rok

                b) parkovanie:...........................................                 0,49 euro/deň

                 c) ostatné ....................................................................1,32 euro/deň

2) Za prechodné užívanie verejného priestranstva sa považuje obdobie 2 -90 dní vrátane určeného :

                   a) skládka materiálu na stavbu ...................................   0,06 eura/m2 /deň

                   b) ostatné .....................................................................   0,33 euro    

                     /zariadenie/deň

3) Za krátkodobé - jednorázové užívanie sa považuje užívanie verejného priestranstva do 2 dní:

                   a) na poskytovanie služieb ............................................ 0,66 euro /m2/deň

                   b) predaj potravinárskych výrobkov .............................. 0,66 euro /m2/deň

                   c) iné predajné účely napr.: odevy, textil, upomienkové predmety,

knihy, časopisy atď. ................................................... 0,66 euro/m2/deň

 

 

Článok 30

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

 

Článok 31

Oznamovacia povinnosť

            Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane, že dôjde k vzniku daňovej povinnosti pred jej vznikom.

Článok 32

Splnomocňovacie ustanovenie

1. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

2. Poplatok sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých /nemobilných/ označených v zmysle vyhlášky č. 99/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.

PIATA časť

Daň za jadrové zariadenie.

Článok 41

Predmet dane

1.   Predmetom dane za jadrové zariadenie, je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka..

 

Článok 42

Daňovník

Daňovníkom je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

 

Článok 43

Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Článok 44

Sadzba dane

Správca dane v súlade s § 76 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za jadrové zariadenie v Mochovciach:

           a)vo výške 0,0006 eura za 1 m2 katastrálneho územia obce Vlkas v pásme polomere od 10 km do 20 km.

Článok 45

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

Článok 46

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Článok 47

Vyrubenie dane

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

Článok 48

Platenie dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

 

 

 

ŠIESTA časť

Miestny poplatok za komunálne odpady a stavebné odpady

Článok 49

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vzniká na území obce.

   Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je:

a/ fyzická osoba   - občan, ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

                            -   občan, alebo občania ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt,

                                 ale sú vlastníkmi nehnuteľnosti v obci /chaty chalupy/, čiže danú

                                 nehnuteľnosť užívajú a sú zapísaní na liste vlastníctva

b/ právnická osoba - ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území    

                                   obce, na iný účel ako na podnikanie

                               - výnimkou je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,

                                 v našom prípade školy a školské zariadenia

c/ podnikateľ         - fyzická alebo právnická osoba, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť

                                 nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Článok 50

Dĺžka obdobia

Dĺžka obdobia, na ktorý sa určuje poplatok za komunálne odpady a stavebné odpady je jeden kalendárny rok.

Článok 51

Sadzba poplatku

Správca dane v súlade s § 83 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za osobu za kalendárny deň   0,034 eur/osoba / l deň.

 

Článok 52

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v Čl. 53 tohto VZN. V prípade že táto skutočnosť zanikne, zaniká aj poplatková povinnosť.

 

Článok 53

Ohlasovacia povinnosť

   V uvedenom ustanovení sa ukladá občanovi povinnosť ohlasovať údaje, ktoré majú vplyv na zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti

Ohlasovaciu povinnosť je povinný vykonať každý poplatník do jedného mesiaca:

a/ odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti

b/ odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti

c/ odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene

   už ohlásených údajov.

* Svoje identifikačné údaje /meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo

   prechodného pobytu/

* Identifikačné údaje osôb s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré platí poplatok

* V prípade právnickej osoby a podnikateľa, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto

   podnikania a identifikačné číslo.

Ohlasovaciu povinnosť si občan splní vyplnením predpísaného tlačiva.

   Ak poplatník požiada a predloží nasledovné doklady:

a/ potvrdenie o tom, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí

b/ potvrdenie o výkone základnej vojenskej služby

c/ čestné vyhlásenie, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 za   sebou nasledujúcich dní, obec je povinná znížiť poplatok podľa najnižšej sadzby, alebo mu

poplatok odpustiť za celé preukazované obdobie.

 

Článok 54

Vyrubenie poplatku

Poplatok obec vyrubí rozhodnutím.

 

Článok 55

Vrátenie poplatku

V prípade preplatku má obec povinnosť preplatok vrátiť do 30 dní odo dňa zistenia tejto

skutočnosti, najmenej však 2,33 euro.

Článok 56

Splnomocňovacie ustanovenia

  

     Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje platobným výmerom za kalendárny rok. Poplatok je splatný v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok 57

Zaokrúhľovanie

Suma dane sa vypočíta na tri desatinné miesta a zaokrúhli na dve desatinné miesta nadol.

 

Článok 58

Konanie

Ak sa v tomto VZN o miestnych daniach a poplatkov obce Vlkas neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

                                                                   Článok 59

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012.

                                                                   Článok 60

Na daňové povinnosti do roku 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

                                                                  Článok 61

Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa VZN č. 1/2011 k 31. 12. 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady .

2. Obecné zastupiteľstvo obce Vlkas sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2012 uznieslo dňa 9.12.2011

Vo Vlkase, 9.12.2011                                                          

Vyvesené dňa 9.12.2011

Zvesené dňa   24.12.2011

                                            

            

                                                                                               Imrich S l o v á k

                                                                                                    starosta obce

Návrh VZN č 1/2012 bol vyvesený na úradne tabuli Obce Vlkas : 25.11.2011

Návrh VZN č. 1/2012 bol zvesený : 9.12.2011