všeobecne závazné nariadenie obce vlkas č. 3/2017

Vyvesené dňa

streda, 29 november 2017

Zvesené dňa

piatok, 15 december 2017
Schválené

OBEC   VLKAS

všeobecne závazné nariadenie

obce   vlkas   Č. 3/2017

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na rok 2018

návrh vzn bol zverejnený od 29.11.2017   do 15.12.2017

na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

eobecne záväzné

nariadenie č. 3/2017 o miestnych daniach a poplatku

za kalendárny rok 2018

     Obec Vlkas v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5,6,7, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3, § 29, § 36, § 79, § 82 ods. 2, § 83, § 98 a § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase podľa § 6 ods. 1 a§ 11 ods. 4 písm. d),e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018 daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za jadrové zariadenie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

§ 2

Predmet úpravy

Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnych daní a poplatku, ktoré zahŕňajú:

 1. daňpozemkov
 2. daň zo stavieb
 3. daň za psa
 4. daň za užívanie verejného priestranstva
 5. daň za jadrové zariadenie

           f)   poplatok

                                                                      

                                                      

druhá časť

Daň z POZEMKOV

§ 3

Základ dane z pozemkov

 1. Základom danepozemkov pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2. Hodnota pozemku je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle ktorej hodnota pozemkov pre obec Vlkas je nasledovná:
  1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady.....................0,8972 eur za 1 m2
  2. trvalé trávnaté porasty …................................................0,1324 eura za 1 m

            

   Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, stavebné pozemky hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2002 Z.z. O miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorej je hodnota pozemkov pre obec Vlkas nasledovná:

                 a )záhrady, .................................................................     1,32 eura za 1 m2

                 b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy.........     1,32 eura za 1 m2

                 c)stavebné pozemky, .............................................       13,27 eura za 1 m2

   Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov pre obec Vlkas určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 nasledovne:

                     lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné  

                     hospodársky využívané plochy …...............................0,10 €/m2

Takto určená hodnota pozemku sa použije len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

     Základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m 2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. Pre obec Vlkas 13,27 eura za 1 m2 .

  

§4

Sadzba dane z pozemkov

Správca dane určuje pre katastrálne územie Vlkas ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov 0,32 % .      

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZO STAVIEB

§ 5

Sadzba dane zo stavieb

1) Správca dane v súlade s § 12 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby nasledovne:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu..................................... .....................................     0,033 eura za 1 m2

 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu……………………....   0,099 eura za 1m2
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, ........................................................................   0,099 eura za 1m2
 4. samostatne stojace garáže ...............................................   0,132 eura za1m2
 5. stavby hromadných garáží …..........................................   0,132 eura za 1 m2
 6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou …....   0,132 eura za 1 m2
 7. priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ..…............................................................   0,663 eura za 1m2
 8. stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
  administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosť............................................................        1 euro za 1 m2
 9. ostatné stavby ..............................................................       0,331 eura za 1 m2

   2)   Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za podlažie určuje vo výške 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, ktorým sa ročná sadzba zvýši o súčin počtu podlaží stavby a príplatku za podlažie.

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Od dane sú oslobodené:
  1. pozemky na ktorých sú cintoríny,
  2. verejné priestory a športoviskáobci,
  3. Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane takto:
   1. 30% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve FO držiteľa preukazu ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia na jeho trvalé bývanie.
   2. 30% z daňovej povinnosti na stavby garáže vo vlastníctve FO držiteľov preukazu ZŤP a TŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
  4. Zníženie dane správca dane poskytneFO po predložení nasledovných podkladov:
   1. preukaz ZŤP, ZŤP/Spod.,
   2. preukaz totožnosti

         ktoré FO predloží najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

 1. Zníženie dane sa poskytne za splnenia podmienok uvedených zhora vo všeobecne záväznom nariadeníúčinnosťou od 1. januára zdaňovacieho obdobia.
 2. Daňovník, ktorému bolo poskytnuté zníženie dane je povinný oznámiť správcovi dane každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti

§ 7

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

 1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Daň za psa

§ 8

Predmet dane, sadzba dane

     1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou, daňovníkom je vlastník psa, alebo držiteľ psa ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

     2) Vlastníkovi, alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

     3) Správca dane určuje sadzbu dane za psa v čiastke 4 eurá za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 9

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane ustanovuje, že neposkytuje žiadne oslobodenia od dane za psa ani zníženie dane za psa.

PIATA ČASŤ

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 10

Predmet dane

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva v obci Vlkas a to :
  1. miestne komunikácie v obci, ktoré sú vlastníctvom obce
  2. verejné priestranstvo vo vlastníctve obce.
  3. Osobitným užívaním sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku, a iných atrakcií, kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie osobného alebo nákladného motorového vozidla.

§ 11

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:

 1. pri užívaní verejného priestranstva za účelom umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb …................................................................................….......0,67€/m2/deň
 2. za umiestnenie cirkusu, lunaparku, strelnice, inej technicko-zábavnej činnosti, kolotočov a iných atrakcií …................................................0,15€/m2/ deň

- počas hodových slávností a osláv v obci....................................................0€

 1. za dočasné aj dlhodobé skládky ( stavebný materiál – štrk, piesok, uloženie dreva, kameňov, zeminy a pod.

                                                                       Do 5 dní ….............................. bezplatne

                                                                        od 6 dní …............................. 0,40 €/m2/ deň                                                                      

                   4)   za trvalé parkovanie osobného a nákladného motorového vozidla ….......   ….................................................................................................................….0,40 €/m2/deň

§ 12

Oznamovacia povinnosť

                 Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane, že dôjde k vzniku daňovej povinnosti pred jej vznikom. V oznámení daňovník uvedie:

a) Fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu

b) Právnická osoba – názov - obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo

c) Údaje rozhodujúce na určenie dane – účel miesto, obdobie a veľkosť záberu v m2 užívania verejného priestranstva

§ 13

Oslobodenie od dane

Správca dane od dane za užívanie verejného priestranstva oslobodí:

a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

b) obec, školy a organizácie v obci

ŠIESTA ČASŤ

Daň za jadrové zariadenie.

§ 14

Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Vlkas je 6.697.925 m2.

§ 15

Sadzba dane

Sadzba dane za jadrové zariadenie v Mochovciach v zmysle § 70 zák. 582/2004 Z.z o miestnych daniach v platnom znení je:

 1. 0,0006 eura za 1 m2 katastrálneho územia obce Vlkas v pásme nad 2/3 polomeru územia nachádzajúceho sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Mochovce.

                                                                       § 16

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

SIEDMA ČASŤ

poplatok

§ 17

 1. Obec Vlkas týmto VZN ukladáúčinnosťou od 1.1.2016 poplatok za :

- komunálne odpady

- drobné stavebné odpady

§ 18

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za komunálny odpadna osobu za kalendárny deň je 0,03838 eur/osoba/1deň - t.j. 14,01 eur/rok.

Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,030 eur.

§ 19

Vrátenie, zníženie a odpustenie od poplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť:

-          Potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce

-          Kópia úmrtného listu

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Doklady preukazujúce danú skutočnosť:

    potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie ( ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj preklad ), alebo čestné vyhlásenie,

    potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

    potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

    potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem rekreačných oblastí)

Potvrdenie k poplatku je poplatník povinný predložiť na obecný úrad najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.    

                                                                    

                                                                   § 20

Spôsob platenia miestnych daní a poplatku

1)Miestne dane a poplatok je možné uhradiť ( s uvedením variabilného symbolu – č. rozhodnutia):

    BEZHOTOVOSTNE – prevodom na účet obce č. 168623-172/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Pobočka Šurany

       -   V HOTOVOSTI – v pokladni OcÚ Vlkas pri platbe do 300,- €

                             - poštovou poukážkou na príslušný účet obce  

2) Poplatok za drobné stavebné odpady platí poplatník v hotovosti správcovi dane za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu na miesto určené obcou a to ihneď po odovzdaní odpadu.

                                      

ôSMA čASŤ

§ 21

záverečné ustanovenia

     1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku č. 7/2016

     2) Návrh VZN č. 3/2017 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa : 29.11.2017 a zvesený dňa : 15.12.2017

     3) Obecné zastupiteľstvo obce Vlkas sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a  poplatku za kalendárny rok 2018 uznieslo dňa 15.12.2017uznesením č. 6/XIII/2017

      4) Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

                                                        

                                                              

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                Imrich Slovák

                                                                                                 starosta obce

VZN č. 3/2017 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2017 a zvesené dňa : 31.12.2017.