Posledne dokumenty

No items found.

Posledné VZN

Zmluvy a faktúry

Vitajte na oficialnej stránke obce Vlkas

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Vlkas v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky:  33428 kg

Komunálny odpad celkom: 58 510 kg

Výpočet: (33428:58510) x 100 = 57,13 %

Percento separácie v obci Vlkas za rok 2020 činí  57,13%.