Zápisnica z IV. zasadnutia OZ

UZNESENIE

zo IV. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 9.12.2011

Uznesenie č. 1/4/2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie: Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Uznesenie č. 2/4/2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení za mesiace

máj, jún, júl, august, september a október 2011

Uznesenie č. 3/4/2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

a drobné stavebné odpady na rok 2012

Uznesenie č. 4/4/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Rozpočet obce Vlkas na roky 2012 – 2014

Uznesenie č. 5/4/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Neschvaľuje : Zrušenie knižnice v obci Vlkas

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

zo IV. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 9.12.2012 o 17.00 hod.

Štvrté riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e:

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných občanov. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania IV. Riadneho zasadnutia OZ a požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili či k predloženému návrhu majú pripomienky, alebo pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať za prijatie navrhovaného programu.

Program bol jednomyseľne schválený.

 1. Určenie overovateľov zápisnice a voľby návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslanca Pavla Holku a poslankyňu Janu Abrhanovú a za členov návrhovej komisie navrhol poslankyňu Darinu Lahovú a poslankyňu Máriu Feješovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženým návrhom vyjadrili. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložené návrhy na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

 1. Plnenie uznesenia z predcháczajúceho OZ

V tomto bode programu starosta prečítal znenie uznesenia z predchádzajúcho OZ a konštatoval, že pre Obec z tohoto uznesenia nevyplývali žiadne úlohy. Poslanci zobrali túto správu na vedomie bez pripomienok a tak starosta prešiel k ďalšiemu bodu programu.

 1. Schválenie VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne stavebné odpady na rok 2012

Starosta predložil poslancom návrh na schválenie VZN č. 1/2012, ktorý poslanci obdržali na oboznámenie v dostatočnom predstihu pred zvolaním zasadnutia OZ a vyzval ich, aby sa k preloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Ešte konštatoval, že na rok 2012 neboli do uvedeného VZN zahrnuté žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestom poplatku za komnálne a stavebné odpady za rok 2011. Keďže nikto z prítomných poslancom nemal k návrhu žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať o predloženom nvrhu.

Hlasovanie

Za: 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa : 0

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady bolo jednomyseľne schválené.

 1. Schválenie rozpočtu obce na roky 2012 – 2014

Starosta požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014, ktorý poslanci obdržali spolu s návrhom VZN č. 1/2012 v dostatočnom predstihu pred rokovaním OZ a mali dostatok času na jeho podrobné preštudovanie.

V tomto bode sa prihásil s pripomienkou pán Marián Habrman, predseda ŠK Vlkas, že do budúceho obdobia je potrebné uvažovať nad zvýšením dotácie pre ŠK Vlkas, nakoľko požiadavky na chod mužstiev futbalových a stolnotenisových sa stále zvyšujú a samotná organizácia to zo svojich financií do budúceho obdobia nepokryje. Starosta mu odpovedal, že nakoľko finančná situácia obce momentálne nedovoľuje vyššiu dotáciu, ako bola navrhnutá, do budúceho obdobia, po vylepšení finančnej sitácie obce je možné uvažovať nad navýšením dotácie pre ŠK.

Keďže nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripmoenky a návrhy k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2012-2014 dal starosta hlasovať o predloženom návrhu.

Hlasovanie

Za: 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa : 0

Rozpčet obce na roky 2012-2014 bol jednomyseľne schválený.

 1. Návrh na zrušenie knižnice

Starosta v tomto bode programu predniesol návrh na zrušenie knižnice z dôvodu, že knižnica v obci Vlkas od roku 2006 stagnuje. Ako ďalšie dôvody na zrušenie knižnice uviedol, že obec nemá ZŠ, len MŠ a deti a mládež navštevujú ZŠ a tiež aj knižnicu v Mani. Obec nemá dostatok financií z rozpočtu obce na celkovú činnosť Obecnej knižnice s neprofesionálnym zamestnancom / knihovníkom /. Priestory, v ktorých sa knižnica nachádza sú nevhodné a nie je ani dostatok financií na rekonštrukciu budovy, z nedostatku priestorov nie je ani možné umiestniť knižničný fond v inej budove, pretože obec nemá ďalšie vhodné priestory na umiestnenie knižného fondu. Časť knižničného fondu Obecnej knižnice, litreatúra vhodná pre deti by boli presťahované do knižnice MŠ, ostatná zastaralá a opotrebovaná literatúra by sa vyradila.

Ďalej starosta požiadal poslancova, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili. Ako prvá sa prihlásila pani Mária Feješová s pripomienkov, že ona je proti zrušeniu knižnice z dôvodu toho, že knižnica je v obci potrebná a má už dlhú tradíciu. Je potrebné uvažovať nad vytvorením nových vhodných priestorov a vhodnom pracovníkovi – dobrovoľníkovi, ktorý by knižnicu viedol aspoň dve hodiny v týždni. V prípade splnenia týchto podmienok a ďalšieho nezáujmu občanov a mládeže sa môže uvažovať nad zrušením knižnice. Starosta odpovedal, že tento návrh bol predložený preto, že zo skúseností z minulého obdobia vieme, že záujem o zapožičiavanie kníh v obci nebol a pracovníčka, ktorá naposledy túto prácu vykonávala pani Jana Abrahnová túto skutočnosť potvrdila a z tohto dôvodu prestala vykonávať túto činnosť.

Starosta na základe vyjadrení poslancov dal hlasovať o návrhu na zrušenie knižnice.

Hlasovanie

Za : 0

proti : 4 posalnci

zdržal sa : 0

Návrh na zrušenie knižnice nebol schválený. Obecná knižnica sa nezruší.

 1. Správa hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení za mesiace máj, jún, júl, august, september, október 2011

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku p. Katarínu Polákovú, aby prečítala správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za máj, jún, júl, august, september, október 2011. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci zobrali správu na vedomie.

 1. Rôzne

V tomto bode starosta vysvetlil poslancom aj občanom obce situáciu ohľadom potravinovej pomoci, že z dôvodu nedostatku skladových priestorov a ich zásobovania múkou a cestovinami sa rozvoz do obcí predlžuje na mesiac január až február a obce ktoré už túto pomoc obdržali si zabezpečili dovoz na vlastné náklady zo skladov v Prievidzi. Ďalej starosta vysvetlil občanom, že dovoz na vlastné náklady pre obec Vlkas je nerentabilný. Starosta požiadal prítomných, aby mali strpenie že táto pomoc bude zabezpečená prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity v priebehu mesiacov január, február 2012.

Ďalej starosta informoval, že viacerí občania uzatvorili zmuvy s novým dodávateľom energií spoločnosťou Energetické centrum a.s., ktorého pracovníci navštevovali domácnosti v našej obci a vykonávali poradenstvo a prezentáciu služieb spoločnosti. Niektorí občania, ktorí zmluvy podpísali neskôr začali odstupovať od týchto zmúv s podozrením, že táto spoločnosť uvádza v zmluve nepravdivé údaje. Nakoľko sa títo občania informovali na Obecnom úrade či je táto spoločnosť oprávená vykonávať tieto služby, starosta informoval občanov, že pred vyhlásením oznámenia v rozhlase predložili títo pracovníci riadne osvedčenie k oprávneniu vykonávať energetické poradenstvo a prezentáciu služieb spoločnosti Energetické centrum a.s. A je riadne zapísaná v obchodnom registri.

Ďalšia informácia zo strany starostu sa týkala možnosti občanov podávať písomné anonymné pripomienky a návrhy do poštovej schránky umiestnenej na budoe Obecného úradu. Tieto nárhy a pripomienky budú ďalej prejednávané starostom obce prípadne Obecným zastupiteľstvom podľa závažnosti problému.

 1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvá sa do diskusie prihlásila poslankyňa Lahová s pripomienkou, že by chcela vedieť, kto chodí do priestorov pod Kultúrnym domom, či sú to len mladí z Vlkasu, alebo aj z vidieka, nakoľko sa odtiaľ šíri hluk aj cez týždeň aj o polnoci, nielen cez víkend. Starosta povedal, že zistí kto tam chodí a na tento problém ich upozorní. Ďalej sa pýtala či obec má najaký zisk z prenájmu týchto priestorov. Starosta odpovedal, že tieto priestory boli poskytnuté mladým hudobníkom z toho dôvodu, že v prípade možnosti odohrajú, ako kapela akciu v obci bezplatne.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta ukončil diskusiu.

 1. Uznesenie

Starosta požiadal predsedkyňu návrhovej komisie poslankyňu Lahovú, aby predniesla návrh na uznesenie a dal hlasovať o tomto návrhu. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie : za - 4 poslancov

proti - 0

zdržal sa - 0

 1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a poprial im všetko dobré do Nového roku 2012 a ukončil rokovanie IV. riadneho zasadnutia OZ.

Zapisovateľka :

Andrea Chudivániová .............................................

Overovatelia zápisnice:

Pavol Holka ..............................................

Jana Abrhanová .............................................