Zápisnica z I. mimoriadného zasadnutia OZ

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného 12.04.2013 o 15:30 hod.

1. Obecné zastupiteľstvo Vlkas

Berie na vedomie – upozornenie prokurátora na porušenie príslušných ustanovení v upozornení prokurátora uvedených zákonov.

  1. Obecné zastupiteľstvo Vlkas

Ukladá – starostovi obce Vlkas Imrichovi Slovákovi zabezpečiť vypracovanie VZN obce v

zmysle § 36 odsek 7 písmeno c/ zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a

verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. O regulácii v

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a po splnení všetkých náležitostí toto

VZN prijať na najbližšom riadnom zasadnutí OZ Vlkas.

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo 24.04.2013 o 15,30 hod.

mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 3 poslanci: Pavol Holka, Darina Lahová, Ján Slovák

R o k o v a n i e

 1. Otvorenie

  Starosta obce privítal prítomných poslancov a otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní traja poslanci, takže OZ je schopné sa právoplatne uznášať a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania a dal hlasovať za prijatie tohto programu.

  Návrh programu bol jednomyseľne schválený.

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Pavla Holku a Jána Slováka a za členov

návrhovej komisie Darinu Lahovú a Jána Slováka a dal hlasovať za oba návrhy.

Hlasovanie : za - 3 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

3. Prejednanie upozornenia prokurátora na porušenie zákona v postupe obce Vlkas pri vydávaní VZN v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a zákona č. 276/2001 Z.z.

Starosta oboznámil prítomných poslancov s upozornením prokurátora, že obec Vlkas nemá

vydané VZN vzmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a zákona č. 276/2001 Z.z., ktoré je obec

povinná vydať. Upozornenie bolo doručené obci dňa 20.03.2013. Starosta oznámil

poslancom, že už sa pracuje na vypracovaní návrhu uvedeného VZN, ktorý bude predložený

na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.

4. Diskusia

V ďalšom bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Keďže sa

nikto do diskusie neprihlásil prešiel starosta k ďalšiem u bodu programu.

5. Uznesenie

Poslankyňa Darina Lahová prečítala návrh na uznesenie a starosta dal hlasovať o tomto

návrhu.

Hlasovanie : za - 3 poslanci

proti - 0

zdražal sa - 0

6. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Zapisovateľka : Andrea Chudivániová …..................................................

Overovatelia zápisnice: Pavol Holka ….................................................

Ján Slovák . …..................................................

Zápisnica z VIII. zasadnutia OZ

Uznesenie

z VIII. riadneho zasadnutia OZ Vlkas konaného dňa 8.3.2013

Uznesenie č. 1/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Berie na vedomie : Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Uznesenie č. 2/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky o finančnom hospodárení obce za mesiace

november, december 2012, správu hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia

ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012.

Uznesenie č. 3/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Berie na vedomie : Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

Uznesenie č. 5/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Ukladá: Obecnému úradu vykonať prieskum na odber obedov občanmi – dôchodcami

obce

Uznesenie č. 6/8/2013

Obecné zastupiteľstvo Vlkas :

Ukladá : Ukončiť úpravu miestnosti v budove MŠ Vlkas a na budúce OZ predložiť

prehľad výdavkov vynaložených na úpravu tejto miestnosti.

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

z VIII. Riadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo 8.3.2013 o 17,30 hod.

VIII. riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e

 1. Otvoreni

  Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítmných poslancov OZ. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní štyria poslanci, takže OZ je schoplné právplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VIII.riadneho zasadnutie OZ a navrhol v programe zameniť bod 6 za 5 a následne vyzval prítomných, aby sa k predloženému návrhu programu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z prítomných poslancov nemal k programu pripomienky, tak dal starosta hlasovať za prijatie programu rokovania VIII.riadneho zasadnutia OZ.

  Návrh programu bol jednomyseľne schválený.

2 Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol pani Máriu Feješovú a pána Jána Slováka a za

členov návrhovej komisie pani Darinu Lahovú a pána Pavla Holku a požiadal poslancov, aby

sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z

poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za oba

predložené návrhy.

Hlasovanie :

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

 1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

  Starosta prečítal znenie predchádzajúcich uznesení. Plnenie uznesení môžeme považovať za splnené.

Uznesenie č. 1/8/2013

OZ Vlkas berie na vedomie : Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

 1. Správa hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení za mesiace november a december 2013, správu hl. kontrolórky z kontroly hospodárenia ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012

  Hlavná kontrolórka obce Katarína Poláková predniesla správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce za mesiace november a december 2012 a správu o hospodárení ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012. Poslanci zobrali správy na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/8/2013

OZ Vlkas berie na vedomie : Správu hl. kontrolórky obce o finančnom hospodárení obce za mesiace november a december 2012 a správu o hospodárení ŠK Vlkas a SZZP Vlkas za rok 2012.

 1. Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

  Starosta oboznámil prítomných poslancov s plnením rozpočtu obce za rok 2012, ktorý obdržali poslanci spolu s pozvánkou v dostatočnom predstihu pred rokovaní OZ. Následne ich vyzval, aby predniesli svoje otázky, prípadne pripomienky k predloženému plneniu rozpočtu. Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky.

Uznesenie č. 3/8/2013

OZ Vlkas berie na vedomie : Plnenie rozpočtu obce za rok 2012

 1. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012

  Starosta oboznámil prítomných s návrhom záverečného účtu obce za rok 2012, ktorý obdržali spolu s pozvánkou a požiadal ich, aby sa k danému návrhu vyjadrili. Nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 žiadne pripomienky, tak dal starosta hlasovať za predložený návrh

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa – 0

Záverečný účet obce za rok 2012 bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie č. 4/8/2013

OZ Vlkas schvaľuje: Záverečný účet obce za rok 2012

 1. Rôzne

  V tomto bode programu starosta informoval prítomných poslancov, že od 1.1.2013 obec začala spácanie debetu v Prima banke v sume 200 € mesačne. Ďalej starosta informoval, že už boli ukončené práce v rekonštruovanej miestnosti MŠ a bolo zakúpených 5 nových stolov. Ešte je potrebné vybudovať prístupový chodník, ktorý sa bude robiť hneď ako prestanú mrazy.

 1. Diskusia

  V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvý sa prihlásil poslanec Pavol Holka s otázkou či by nebolo možné v obci zabezpečiť obedy pre dôchodcov. Starosta odpovedal, že musí zistiť, aké by boli podmienky od dodávateľa, je potrebné zabezpečiť takého dodávateľa, ktorý by tieto obedy aj vozil a je potrebné urobiť aj prieskum medzi dôchodcami či by bol dostatočný záujem.

Uznesenie č. 5/8/2013

OZ Vlkas ukladá : Vykonať prieskum na odber obedov občanmi obce – dôchodcami.

Ďalej sa poslanec Pavol Holka pýtal, koľko stála rekonštrukcia miestnosti MŠ. Na túto otázku

reagovala poslankyňa Darina Lahová a navrhla, aby starosta k budúcemu zasadnutiu OZ

predložil vyúčtovanie . Starosta odpovedal, že do budúceho zasadnutia OZ by mohol byť už

hotový aj prístupový chodník do miestnosti a súhlasil, že k budúcemu zasadnutiu predloží

vyúčtovanie.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil prešiel starosta k ďalšiemu bodu programu.

Uznesenie č. 6/8/2013

OZ Vlkas ukladá: Ukončiť úpravu miestnosti v budove MŠ a na budúce OZ predložiť prehľad výdavkov vynaložených na jej úpravu.

 1. Uznesenie

  Starosta obce požiadal predsedkyňu návrhovej komisie pani Darinu Lahovú, aby prečítala návrh uznesenia a dal hlasovať.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

 1. Záver

  Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zapisovateľka:

Andrea Chudivániová .….........................................

Overovatelia zápisnice:

Ján Slovák …..............................................

Mária Feješová ….............................................

Zápisnica z VI. zasadnutia OZ

UZNESENIE

zo VI. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 07.09.2012

Uznesenie č. 1/6/2012

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení obce za

mesiace marec, apríl, máj a jún 2012

Uznesenie č. 2/6/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : a) založenie združenia obcí s názvom „ Regionálne združenie miest a obcí

novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“ a účasť obce v združení

b) znenie Zakladacej zmluvy podľa predlohy

Uznesenie č. 3/6/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Školský vzdelávací program Materskej školy Vlkas s názvom „ Vĺčik šik“

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

zo VI. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 7.9.2012 o 18.30 hod.

Šieste riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e:

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných občanov. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VI.riadneho zasadnutia OZ, pričom doplnil bod č. 6. Schválenie vzdelávacieho programu Materskej školy Vlkas a požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili či k predloženému návrhu majú pripomienky, alebo pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať za prijatie navrhovaného programu.

Program bol jednomyseľne schválený.

 1. Určenie overovateľov zápisnice a voľby návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslanca Jána Slováka a poslankyňu Janu Abrhanovú a za členov návrhovej komisie navrhol poslankyňu Darinu Lahovú a poslankyňu Máriu Feješovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženým návrhom vyjadrili. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložené návrhy na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

  1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Starosta prečítal uznesenie z predchádzajúceho OZ z ktorého vyplývalo – vysporiadať problém s elektrickou skrinkou pri dome č. 129. Starosta oboznámil poslancov, že po rozhovore s elektrikármi bolo vysvetlené, že preloženie elektrickej skrinky by vyžadovalo celkové odpojenie prúdu v tejto časti obce a prerobenie napojenia uvedenej skrinky. Z tohto dôvodu sa upustilo od preloženia uvedenej elektrickej skrinky.

Ďalej z predchádzajúceho OZ vyplývalo : vyzvať občanov obce, ktorí majú neupravené pozemky v obytnej zóne obce (zarastené pozemky zelinou) o vyčistenie. Tu starosta konštatoval, že tento bod uznesenia bol zo strany obce splnený. Uvedeným občanom bolo zaslané upozornenie, na ktoré reagovalo približne 80% majiteľov týchto pozemkov a ostatní sú majitelia ktorí v obci nebývajú alebo sa zdržiavajú v zahraničí.

4. Správa hlavnej kotrolórky obce za mesiace marec, apríl, máj a jún 2012

Hlavná kontrolórka Katarínu Polákovú, predniesla správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce za jednotlivé mesiace. Správa je priložená k zápisnici. Poslanci zobrali správu na vedomie.

5. Prerokovanie založenia ZMOS a účasť obce v združení

Starosta oboznámil posalncov a prítomných občanov s návrhom zmluvy o založení združenia obcí s názvom „ Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“. Predmetom činnosti združenia je: presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia a práv obcí, riešenie regionálnych problémov, koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv, koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď., ochrana prírody a životného prostredia.

Hlasovanie

Za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Založenie združenia obcí s názvom „ Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“, účasť obce v združení a znenie Zakladacej zmluvy bolo jednomyselne schválené.

6. Schválenie vzdelávacieho programu Materskej školy Vlkas

Starosta obce požiadal riaditeľku materskej školy pani Martu Slovákovú, aby bližšie oboznámila poslancov a prítomných s predloženým návrhom vzdelávacieho programu „ Vĺčik šik“ , ktorý bol poslancom predložený aj k nahliadnutiu. Po predložení návrhu pani riaditeľkou MŚ požiadal poslancov aby, sa k redloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložený návrh.

Hlasovanie: za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Školský vzdelávací program Materskej školy Vlkas „ Vĺčik šik“ bol jednomyseľne schválený.

 1. Rôzne

V ďalšom bode programu starosta oznámil prítomným, že na Obecnom úrade boli zástupcovia veterných elektrární " Veterný park Podhájska“. Oboznámili starostu so skutočnosťou, že v súčasnosti hľadajú partnera na spolufinancovanie projektu a vprípade, že by sa do konca roka 2012 podarili vybaviť všetky administratívne záležitosti, tak v roku 2015 by sa začalo s výstavbou elektrární. Starosta ďalej oznámil, že v takom prípade bude potrebné zmeniť zmluvné podmienky a za jedno zariadenie bude obec Vlkas požadovať 2000 Eur na rok.

Ďalšia informácia zo strany starostu bola, že nakoľko v súčasnosti je obec celkom v dobrej finančnej situácii, tak by bolo vhodné objednať nové autobusové zastávky v obci jednu pri miestom obchode Jednota a druhú pri rodinnom dome č. 138.

Ďalej starosta oznámil, že sú problémy s miestnym rozhlasom a to vždy keď fúka vietor, že bude potrebné opíliť stromy, ktoré zasahujú do rozhlasového vedenia, na túto prácu sa sľúbili členovia Poľovného združenia Vlkas. Starosta im ako odmenu za vykonanú prácu sľúbil dotáciu v budúcom roku.

 1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvá sa do diskusie prihlásila Mária Feješová s otázkou, či sa už začalo s úpravami miestnosti, ktorú si žiadali mladí z obce a táto žiadosť bola prejednávaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ, kde sa hovorilo o tom, že prerobenie a financovanie týchto opráv sa bude realizovať brigádnicky a z finančných zdrojov obce. Starosta odpovedal, že brigádnicky tieto práce nebolo možné zrealizovať z dôvodu toho, že nebol dstatočný záujem zapojiť sa prác a na druhej strane z dôvodu bezpečnosti sa nedali tieto práce zrealizovať tiež brigádnicky, ale bude potrebné získať stanovisko stavebného odborníka a tieto práce dať zrealizovať firme, ktorá sa venuje stavebným prácam.

Druhá sa do diskusie prihlásila Jana Abrhanová s pripomienkou, či by nebolo vhodné na miestnom cintoríne vykolíkovať dopredu hrobové miesta tak, aby boli všetky hrobové miesta rovnaké a tiež by sa tým zjednodušilo aj kosenie. Starosta odpovedal, že nakoľko v obci bývajú pohreby len pár krát do roka vykolíkovanie hrobových miest by bolo dovtedy zničené a občania si robia hrobové miesta často krát tak, že to neoznámia na Obecnom úrade. Na túto pripomienku reagovala poslankyňa Darina Lahová, že v cintoríne sa nachádzajú staré náhrobné kamene, ktoré tu niektorí občania ponechali po výmene starého náhrobného kameňa za nové a navrhla, aby boli občania oboznámení s tým, že je potrebné staré pomníky odpratať. V prípade, že sa tak nestane budú tieto náhrobné kamene odstránené obcou.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta ukončil diskusiu.

 1. Uznesenie

Starosta požiadal predsedkyňu návrhovej komisie poslankyňu Lahovú, aby predniesla návrh na uznesenie a dal hlasovať o tomto návrhu. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie : za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

 1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VI. riadneho zasadnutia OZ.

Zapisovateľka :

Andrea Chudivániová .............................................

Overovatelia zápisnice:

Ján Slovák ..............................................

Jana Abrhanová .............................................

 

Zápisnica z VII. zasadnutia OZ

U z n e s e n i e

zo VII. riadneho zasadnutia OZ Vlkas konaného dňa 13.12.2012

Uznesenie č. 1/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie: Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Uznesenie č. 2/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky obce o finačnom hospodárení za mesiace júl,

august, september a október 2012.

Uznesenie č. 3/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje: Rozpočet obce na roky 2013-2015

Uznesenie č. 4/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje: VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013

Uznesenie č. 5/7/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje: Dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 300,- Eur

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

zo VII. riadneho zasadnutia OZ ktoré sa konalo 13.12.2012 o 17,30 hod.

Siedme riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 4 poslanci.

R o k o v a n i e

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní štyria poslanci, takže OZ je shopné právoplatne sa uznášať. Neprítomná bola aj hlavná kontrolórka obce p. Poláková. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania VII. Riadneho zasadnutia OZ a vyzval prítomných, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Kedže nikto z prítomných poslancov sa k programu nevyjadril dal starosta hlasovať za prijatie programu rokovania VII.riadneho zasadnutia OZ.

Návrh programu bol jednomyseľne schválený.

 1. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol pána Pavla Holku a pani Máriu Feješovú a za členov návrhovej komisie pani Darinu Lahovú a Janu Abrhanovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili a predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za oba predložené návrhy.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

 1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

Starosta pripomenul znenie predchádzajúcich uznesení, v ktorých obecné zatupiteľstvo neukladalo obci žiadne povinnosti, plnenie uznesenia môžeme považovať za splnené.

Uznesenie č. 1/7/2012

OZ Vlkas berie na vedomie: Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ

 1. Správa hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení za mesiace júl, august, september, október 2012

V tomto bode programu pán starosta prečítal správu hlavnej kontrolórky pani Kataríny Polákovej, ktorá bola neprítomná. Poslanci zobrali správu na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie č. 2/7/2012

OZ Vlkas berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky za mesiace júl, august, september, október 2012

 1. Schválenie rozpočtu obce na roky 2013-2015

Starosta oboznámil prítomných poslancov s predloženým návrhom rozpočtu na roky 2013-2015, ktorý dostali poslanci domov na preštudovanie v dostatočnom predstihu pred rokovaním OZ a požiadal ich, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili, prípadne predniesli pozmeňujúce návrhy.

S pripomienkou sa prihlásila poslankyňa Darina Lahová, ktorá sa pýtala či sa vo výdavkovej časti rozpočtu v sekcii „ Údržba Materskej školy“ počíta už aj s plánovanou opravou miestnosti MŠ. Starosta odpovedal že „áno“ , nakoľko práce v MŠ by sa mali začať v roku 2013.

Keďže nikto iný nemal žiadne ďalšie pripomienky dal starosta hlasovať za predložený návrh rozpočtu:

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Rozpočet bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie č. 3/7/2012

OZ Vlkas schvaľuje: Rozpočet obce na roky 2013-2015

 1. Schválenie VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013

Starosta oboznámil prítomných s návrhom VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013 a požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu VZN, ktorý obdržali spolu s návrhom rozpočtu v predstihu vyjadrili, prípadne predniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu VZN žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložený návrh.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013 bolo jednomyseľne schválené.

Uznesenie č. 4/7/2012

OZ Vlkas schvaľuje: VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na kalendárny rok 2013

 1. Rôzne

V tomto bode programu starosta informoval prítomných poslancov, že na Obecný úrad boli doručené žiadosti o dotáciu : ŠK Vlkas žiada 1500 Eur, SZZP Vlkas žiada 100 Eur, Poľovné združenie Vlkas žiada 200 Eur, Rímsko-katolícka farnosť Veľká Maňa – filiálka Vlkas 200 Eur a Reformovaná kresťanská cirkev žiada 1000 Eur. Starosta navrhol, aby sa pre Reformovanú karesťanskú cirkev schválilo 300 Eur a požiadal aj ostatných prítomných poslancov, aby sa vyjadrili prípadne predniesli iné návrhy. Prihlásila sa poslankyňa Lahová a konštatovala že súhlasí s návrhom starostu obce, nakoľko práce sa realizujú aj v Rímskokatolíckom kostole, pre ktorý žiadajú 200,- Eur, aby neboli vysoké odchýlky, tak aj ona je za návrh starostu schváliť pre Reformovanú kresťanskú cirkev na opravu kostola 300 Eur. Keďže neodzneli ďalšie návrhy, dal starosta hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Uznesenie č. 5/7/2012

Oz Vlkas schvaľuje : Dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 300 Eur.

Ďalej starosta v tomto bode porgramu informoval poslancov, že boli opravené sociálne zariadenia v prezliekárňach ŠK Vlkas.

V budúcom mesiaci sa začnú práce na oprave miestnosti v Materskej škole. Poslanci sa zhodli na tom, že skôr ako sa začnú práce realizovať nech firma predloží predbežný rozpočet na tieto práce. Starosta povedal, že v rámci týchto prác bude potrebné aj vymaľovať sociálne zariadenie v MŠ.

Ďalej starosta oznámil, že od januára 2013 bude obec odvádzať mesačne 200 Eur na bankový účet superlinka v Prima Banke Vráble, aby sa postupne znižoval debet.

 1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Keďže nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil prešiel starosta k ďalšiemu bodu programu.

 1. Uznesenie

Starosta obce požiadal predsedkyňu návrhovej komisie pani Darinu Lahovú, aby prečítala návrh uznesenia a dal hlasovať.

Hlasovanie :

za - 4 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

 1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným posalncom za účasť a za spoluprácu v roku 2012 a zároveň im poprial šťastné a veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2013.

Zapisovateľka:

Andrea Chudivániová …............................................

Overovatelia zápisnice:

Pavol Holka …....................................................

Mária Feješová …...............................................

Zápisnica z V. zasadnutia OZ

UZNESENIE

z V. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.04.2012

Uznesenie č. 1/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Záverečný účet obce za rok 2011

Uznesenie č. 2/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie : Plnenie rozpočtu obce za rok 2011

Uznesenie č. 3/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Berie na vedomie : Správu hlavnej kontrolórky obce o finančnom hospodárení obce za

mesiace november, december 2011 a január, február 2012

Uznesenie č. 4/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Neschvaľuje : Celodennú prevádzku v MŠ Vlkas

Uznesenie č. 5/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase:

Schvaľuje : Splácanie úveru v Prima banke na obdobie 8 rokov s účinnosťou od

1.1.2013

Uznesenie č. 6/5/2012

Schvaľuje : Zvýšenie školného v MŠ na 3,- Eur mesačne od 1.9.2012

Uznesenie č. 7/5/2012

Ukladá : Vysporiadať problém s elektrickou skrinou pri č. domu 129

Uznesenie č. 8/5/2012

Ukladá : Vyzvať občanov obce, ktorí majú neupravené pozemky v obytnej zóne

obce (zarastené pozemky zelinou) o vyčistenie

Imrich Slovák

starosta obce

Zápisnica

z V. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.4.2012 o 18.30 hod.

Piate riadne zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostom obce.

P r í t o m n í

na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. Prítomní boli 5 poslanci.

R o k o v a n i e:

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Imrich Slovák, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných občanov. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní všetci poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať. Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania V. riadneho zasadnutia OZ a požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili či k predloženému návrhu majú pripomienky, alebo pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pozmeňujúce návrhy, dal starosta hlasovať za prijatie navrhovaného programu.

Program bol jednomyseľne schválený.

 1. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslanca Pavla Holku a poslankyňu Máriu Feješovú a za členov návrhovej komisie navrhol poslankyňu Darinu Lahovú a poslankyňu Janu Abrhanovú a požiadal poslancov, aby sa k predloženým návrhom vyjadrili. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy, tak dal starosta hlasovať za predložené návrhy na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: za - 5 poslanci

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrhy boli jednomyseľne schválené.

 1. Schválenie záverečného účtu obce

Starosta obce požiadal účtovníčku obce Mgr. Martinu Horváthovú, aby prítomných poslancov podrobnejšie oboznámila s jednotlivými položkami záverečného účtu obce, ktorý poslanci obdržali v dostatočnou predstihu pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci zobrali túto správu na vedomie bez pripomienok a tak starosta dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce.

Hlasovanie : za - 5 posalnci

proti - 0

zdržal sa - 0

Záverečný účet obce bol jednomyseľne schválený.

 1. Plnenie rozpočtu obce za rok 2011

V tomto bode programu starosta vyzval poslancov, aby sa k plneniu rozpočtu, ktorý obdržali spolu s pozvánkou vyjadrili. S otázkou sa prihlásila poslankyňa Lahová, ktorá sa zaujímala o jednotlivé položky spotreby energií. Na jej konkrétne otázky odpovedala p.Horváthová, ktorá jednotlivé položky a sumy upresnila a vysvetlila. Keďže nikto z ostatných prítomných poslancov nemal k plneniu rozpočtu žiadne ďalšie pripomienky, starosta prešiel k ďalšiemu bodu programu.

 1. Správa hlavnej kotrolórky obce za mesiace november, december 2011 a január, február 2012

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku Katarínu Polákovú, aby prečítala správu o hospodárení obce za jednotlivé mesiace. Poslanci zobrali správu na vedomie.

 1. Prejednanie žiadostí rodičov detí o zavedení celodennej Materskej školy

Starosta oboznámil posalncov a prítomných občanov s petíciou a žiadosťou o zavedenie celodennej MŠ , ktorú podali mamičky detí navštevujúcich MŠ a detí ktoré v budúcnosti budú navštevovať MŠ. Starosta oboznámil poslancov s tým, že zavedenie celodennej MŠ by bolo v našej obci finačne neúnosné vzhľadom k rozpočtu obce, z dôvodu prijatia nových pracovných síl, zabezpečenia dovozu stravy. Po overení zapísaných detí do MŠ sme zistili, že nie všetci rodičia, ktorí požadujú celodennú MŠ si dali zapísať deti v miestnej MŠ. Napriek tomu, že pozvánka na obecné zastupiteľstvo bola vyvesená vo vývesnej tabuli obce a vyhlásená v obecnom rozhlase, nikto z občanov podpísaných na petícii sa obecného zsatupiteľstva nezúčastnil. Ďalej požiadal poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Posalnci súhlasili s názorom starostu obce, že z finančného hľadiska nie je možné prevádzkovať celodennú Materskú školu v obci.

Starosta na základe vyjadrení poslancov dal hlasovať o návrhu na celodennú prevádzku Materskej školy..

Hlasovanie

Za : 0

proti : 5 posalnci

zdržal sa : 0

Celodenná prevádzka Materskej školy nebude.

 1. Splácanie úveru v Prima banke

V tomto bode bolo prejednané splácanie debetného účtu v Prima banke podľa návrhu Prima banky t.j. 205 € na dobu 8 rokov od 1.1.2013. Starosta dal hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie: za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh bol jednomyseľne schválený.

 1. Rôzne

V tomto bode starosta na základe svojich vlastných skúseností vyhlásil, že čestný, spravodlivý a svedomitý človek je v tejto spoločnosti na smiech, nakoľko sa nedá veriť ani takým inštitúciám ako sú vodárne, plynárne a elektrárne, pretože občanom našej obce poposielali faktrúry, na ktorých boli vymyslené čísla spotreby, samozrejme v neprospech občanov a starosta musel tieto elektromery vodomery a plynomery odpisovať a zisťovať skutočný stav u občanov a položky, ktoré nesúhlasili musel reklamovať, nakoľko sa jednalo aj o starších, chorých občanov.

Ďalej oboznámil poslancov s návrhom na zvýšenie školného z 1.66 € na 3 € mesačne z dôvodu neustále sa zvyšujúcich cien a dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie : za - 5 poslancov

proti - 0

zdržal sa - 0

Návrh na zvýšenie školného bol schválený.

Starosta ďalej oboznámil poslancov aj so žiadosťou mladých v obci o pridelení miestnosti pre stretávanie sa a nácvik kultúrnych podujatí. Starosta skonštatoval, že takúto miestnosť by bolo možné poskytnúť v priestoroch MŠ, ale po úprave ktorú bude potrebné previesť, nakoľko miestnosť nie je v užívania schopnom stave. Prerobenie a financovanie týchto opráv bude potrebné vykonať brigádnicky a z finančných zdrojov obce.

 1. Diskusia

V tomto bode programu starosta vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Ako prvá sa do diskusie prihlásila Katarína Poláková s pripmienkou že po obci sa voľne pohybujú psy, ktorí znečisťujú predzáhradky a verejné priestranstvo a žiadala upozorniť majiteľov .

Druhý sa do diskusie prihlásil Ján Slovák, ktorý poukázal na pretrvávajúci problém s elektrickou skrinkou, ktorá je umiestnená asi meter nad chodníkom a hrozí, že môže dôjsť k úrazom detí nárazom do tejto skrinky. Starosta odpovedal, že požiada elektrikárov o možnosti pootočenia respektíve preloženia tejto skrinky.

Ako tretia sa do diskusie prihlásila poslankyňa Mária Feješová a žiadala upozorniť občanov, ktorí sa nestarajú o svoje pozemky resp. záhrady nakoľko burina z týchto sa šíri do susedných pozemkov a hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Ako posledný sa do diskusie prihlásil poslanec Pavol Holka a poukázal na to, že je potrebné obmedziť premávku na ceste smerom na ihrisko hlavne v nedeľu počas futbalových zápasov pretože ulička je úzka a nevhodná pre autobusy a podklad tejto cesty nie je stavaný na takúto záťaž. Poškodením tejto cesty dôjde k vysokým nákladom na jej opravu.

Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta ukončil diskusiu.

 1. Uznesenie

Starosta požiadal predsedkyňu návrhovej komisie poslankyňu Lahovú, aby predniesla návrh na uznesenie a dal hlasovať o tomto návrhu. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie : za - 5 poslancov

proti - 0

zdržal sa - 0

 1. Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie V. riadneho zasadnutia OZ.

Zapisovateľka :

Andrea Chudivániová .............................................

Overovatelia zápisnice:

Pavol Holka ..............................................

Mária Feješová .............................................