Orgány obce

Starosta obce - Imrich Slovák

Zástupca starostu - Pavol Holka

Hlavná kontrolórka obce - Katarína Poláková

 

Poslanci OZ :Mgr. Jana Abrhanová

                     Mária Feješová

                     Pavol Holka

                     Darina Lahová

                     Ján Slovák

 

Komisie v obci :

----------------------

Komisia pre výstavbu, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Predseda : Pavol Holka

Člen :   Mária Feješová

 

Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport

Predseda : Ján Slovák

Člen :   Jana Abrhanová

 

Zamestnanci OcÚ: Mgr. Andrea Chudivániová, Mgr. Martina Horváthová - administratívne pracovníčky.

 

Materská škola : Marta Slováková - riaditeľka MŠ

                          Elena Rišková  -  školníčka