O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k

                                          O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k

                                         Obecného úradu vo Vlkase

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase podľa § 11 ods. 4 písm. j/ a § 16 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje tento organizačný poriadok Obecného úradu vo Vlkase.

                                                                       Čl. 1

                                                       Úvodné ustanovenie

 1. Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vlkase / ďalej len OcÚ/ je základným organizačným predpisom tohto úraduje záväzným pre všetkých jeho pracovníkov.
 2. Organizačný poriadok svojim obsahom určuje vnútornú organizáciu

OcÚ, jeho organizačné členenie a zásady riadenia .

                                                                  Čl. 2

                                                    Právne postavenie OcÚ

 

 1. OcÚ je výkonný orgán Obecného zastupiteľstva Vlkas /ďalej len OZ/

     a starostu obce zložený z pracovníkov obce. OcÚ zabezpečuje odborné,

     administratívne a organizačné veci OZ, starostu obce a ďalších orgánov

     zriadených OZ.

 1. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu / nie je právnickou osobou/

     a nemôže vystupovať vo svojom mene v právnických vzťahoch. Sídlom

     OcÚ Vlkas je Vlkas č. 157.

 1. Organizáciou OcÚobjem mzdových prostriedkov potrebných na jeho

činnosť určuje OZ.

                                                           Čl. 3

                                             Náplň činnosti OcÚ

 

     Obecný úrad najmä:

     a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného

         zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou obce,

     b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a jeho

         konaní

     c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vzdaných

         v správnom konaní

   d/ vykonáva plnenie nariadení, uznesení OZ a rozhodnutia starostu,

   e/ pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce a zabezpečuje

       ich výkon,

f / zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy a prenesenej

       pôsobnosti štátnej správy v súlade s osobitnými predpismi.

           

Čl. 4

Postavenie OZ vo vzťahu k OcÚ

 1. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahuOcÚ vykonáva a plní nasledovné úlohy:

a/ určuje vnútornú organizáciu obecného úradu

b/ uznáša sa na organizačnom poriadku OcÚ, pracovnom poriadku a jeho  

   prípadných zmenách a doplnkoch, ako aj ďalších predpisoch,

c/ schvaľuje štatút obce,

d/ schvaľuje rozpočet obce , jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie,

e/ schvaľuje najdôležitejšie úkony, týkajúce sa hospodárenia s majetkom

   obce a kontroluje hospodárenie s ním,

f/ rozhoduje v ďalších veciach, ktoré si vyhradí uznesením ,

   Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci

   a pôsobnosti starostu obce /§ 13 ods. 3,4 cit. Zákona / 369/1990 Zb. v znení neskorších

   predpisov,

Čl. 5

Postavenie starostu obce vo vzťahu k OcÚ

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce. V majetkových vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch je štatutárnym orgánom. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce vo vzťahu k OcÚ vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

a/ vykonáva správu obce v súlade so zákonmi , organizačným poriadkom

   obce a všeobecne záväznými nariadeniami obce,

b/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom ,

     uzneseniami obecného zastupiteľstva, zásadami hospodárenia obce,

     štatútom obce, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené OZ,

c/ v pracovno – právnych vzťahoch plní funkciu vedúceho organizácie

d/ udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach, môže

   preniesť niektoré právomoci na svojho zástupcu, alebo iných

   zamestnancov obce,

e/ schvaľuje podanie žalôb na súdy,

f/ vytvára štáb obrany pre oblasť obrany, ako svoj poradný orgán , ako svoj

   poradný orgán , ktorá priamo riadi,

g/ ustanovuje svojho zástupcu,

Čl. 6

Postavenie zástupcu starostu obce

Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon svojej funkcie v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Zástupca starostu vykonáva úlohy a činnosti určené obecným zastupiteľstvom. Ustanovením do funkcie zástupcu starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer k obci. Zástupca starostu pre obec Vlkas nie je pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania.

Čl. 7

Postavenie kontrolóra obce

Kontrolór obce je zamestnancom obce na úväzok, ktorého volí a odvoláva OZ na 6 rokov. Kontrolór obce vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledovné úlohy:

 • Vykonáva kontrolu plnenia úloh obce,
 • Kontroluje príjmy a výdavky, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce,
 • Kontroluje ako úrad zabezpečuje plnenie VZN obce, uznesenia zastupiteľstva,
 • Kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce
 • Kontroluje nakladanie s majetkom obce,
 • Pri výkone úloh je oprávnený nahliadať do dokumentov obce,
 • Upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti obce.

Čl. 8

Riaditeľ MŠ

 1. Riaditeľ materskej školy plní úlohy na zabezpečenie riadneho chodu materskej školy, vyplývajúcejeho postavenia a pracovnej zmluvy
 2. Riaditeľ MŠ predkladá správyčinnosti zo svojho úseku starostovi obce a podľa jeho nariadenia informuje OZ.

 

Čl. 9

Pracovníci OcÚ a obce

 1. Práva, povinnostinároky pracovníkov OcÚ sú upravené v Zákonníku práce, vo vykonávacích predpisoch k ZP, v zákone o verejnej službe, v pracovnom poriadku OcÚ.
 2. Náplň práce pracovníkov OcÚ je daná dojednaným druhom vykonávanej práce podľa pracovnej zmluvy,pracovnou náplňou a pokynmi nadriadených, ktoré musia byť obsahovo v súlade s dojednaným druhom vykonávanej práce, na ktorú bol uzatvorený pracovný pomer s pracovníkom.
 3. prípade, ak je s určitým miestom spojená hmotná zodpovednosť, musí obec ako zamestnávateľ pri uzatváraní pracovného pomeru požadovať i uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti.
 4. Jednotliví pracovníci medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre nich vyplývajúplatnej právnej úpravy a obsahovej náplne činností.

 

Čl. 10

Činnosti zabezpečované pracovníkmi OcÚ

V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečujú pracovníci OcÚ najmä tieto úlohy:

 1. Všeobecné činnosti:
  1. zabezpečujú plnenie uznesení OZ na úsekoch svojej pôsobnosti
  2. zabezpečujú odborné podkladyiné písomnosti na rokovanie OR a OZ
  3. pripravujú návrhyzmeny všeobecne záväzných nariadení obce
  4. poskytujú súčinnosť orgánom štátukontrolným orgánom
  5. poskytujú informácie podľa zák.č.211/2000 Z.z.slobodnom prístupe k informáciám
 1. Odborné činnosti:
  1. na úseku finančnom:
 • komplexne vykonáva správne a ekonomické agendy v oblasti financií, rozpočtovníctva, účtovníctva, finančné operácie
 • pripravuje podklady k vedeniu mzdovej agendy, ktorú vykonáva zmluvný servis
 • vykonáva činnosti správcu daní
 • spravuje pohľadávky obce, spolupracuje pri výkone rozhodnutí /exekúcie/
 • vykonáva inventarizáciu majetku,
 • vykonáva úlohy na úseku školstva, originálna pôsobnosť a prenesený výkon štátnej správy
 1. na úseku danípoplatkov:
 • vedenie evidenciu daní a miestnych poplatkov
 • vystavuje platobné výmery /vyrubovanie poplatkov/
 • eviduje uhradené platby, zasiela upomienky, vymáha nedoplatky
 • podieľa sa na príprave VZN o daniach a poplatkoch
 1. na úseku matričnej činnosti:
 • vykonáva osvedčovanie podpisov a odpisov
 • vykonáva osvedčenia o právnej spôsobilosti
 1. na úseku evidencie obyvateľov:
 • vedie evidenciu občanov prihlásených k trvalému a prechodnému pobytu
 • vedie evidenciu vojakov a dôstojníkov v zálohe
 • vytvára zoznamy voličov k voľbám
 • vedie evidenciu detí a žiakov
 1. na úseku sociálnom:
 • vedie evidenciu dôchodcov
 • spolupôsobí pri poskytovaní pomoci soc. odkázaným občanom
 • spisuje žiadosti prijatie do ústavu soc. starostlivosti
 • spolupracuje pri výkone ochranných alebo výchovných opatrení
 1. na úseku výstavby, životného prostredia:
 • úlohy stavebného zákona vykonáva cez Spol. obecnú úradovňu Šurany
 • prijíma odhlásenia pri drobných stavbách, stavených úpravách a tieto povoľuje /§55 ods. 2 a §57 stav. zákona/
 • vydáva rozhodnutia o pridelení zrušení súpisného čísla
 • vydáva záväzné stanovisko obce k stavbe
 • vydáva rozhodnutie na prevádzkovanie malého zdroja znečistenia
 • vydáva stanoviská k žiadosti podnikateľov na začatie podnikateľskej činnosti
 • rozhoduje vo veciach, v ktorých je príslušné povoľovať vodnú stavbu
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom /povolenie na výrub drevín/
 1. na úseku obrany, bezpečnostiochrany:
 • zabezpečuje a plní úlohy obce na úseku obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany obyvateľov
 • zabezpečuje dokumentáciu pre evakuačnú, havarijnú komisiu obce krízový štáb obce
 • vypracúva dokumentáciu obce pre prípadný vznik mimoriadnych situácií - vyhlasovanie stupňov pohotovosti
 • zabezpečuje mimoriadne regulačné opatrenia v prípade ohrozenia zásobovania občanov
 1. na úseku kultúry:
 • podieľa sa na organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí
 • zabezpečuje agendu kultúry, evidenciu podujatí, rozhlasové relácie, správu obecnej knižnice
 • spolupracuje so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci

Čl. 11

Podpisovanie písomností

 1. Písomnosti, s podpisom ktorých je spojený vznik, zmena, alebo zánik právpovinností /napr. zmluvy, dohody atď/ podpisuje starosta obce, v neprítomnosti jeho jeho zástupca.
 2. Rozhodnutiaprávach, právnom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb, rozhodnutia o správe daní a poplatkov sa vydávajú v mene obce Vlkas a podpisuje ich starosta obce, v neprítomnosti jeho zástupca.
 3. prípade poverenia starostom obce bežné písomnosti podpisujú v mene úradu administratívne pracovníčky obecného úradu.
 4. Predtlačené predvolanky občanominé obdobné tlačivá a žiadosti sú oprávnení podpísať príslušní vybavujúci pracovníci.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou OcÚ Vlkas. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov OcÚ.
 2. Starosta obce sa zmocňuje na doplnenie náplne jednotlivých pracovníkov podľa potrebyna základe zákona.
 3. Všetky zmenydoplnky organizačného poriadku musia byť vykonané písomnou formou.
 4. Tento organizačný poriadok bol prerokovanýschválený uznesením OZ č. 3/13/2014 zo dňa 8.11.2014 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

Vo Vlkase dňa 8.11.2014 2014

                                                                                                          Imrich Slovák

                                                                                                          Starosta obce